Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen

Heeft u gehoord dat u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Zuiver aanvaarden erfenis

Kiest u voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap? Dan erft u alle bezittingen en schulden, samen met eventuele andere erfgenamen. De erfgenamen zijn ook samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.
Heeft u eenmaal de erfenis aanvaard, dan kunt u in principe niet meer op deze keuze terugkomen. Ook niet als er achteraf hoge schulden blijken te zijn.

Pas op: per ongeluk zuiver aanvaarden
Weet u nog niet zeker of u zuiver wilt aanvaarden? Pas dan op dat u zich niet als erfgenaam gedraagt. Bijvoorbeeld door:

  • spullen van de overledene mee naar huis te nemen, zonder dat u op papier vastlegt dat u ze alleen voor de veiligheid meeneemt;
  • een schuldeiser te betalen;
  • geld op te nemen van de (gezamenlijke) rekening.

Op het moment dat u door uw gedrag een erfenis per ongeluk aanvaardt, aanvaardt u de erfenis mét eventuele schulden. Denk bijvoorbeeld aan een koophuis dat ‘onder water’ staat. Het gevaar bestaat dat u die schuld uit eigen zak moet betalen.

Beneficiair aanvaarden erfenis

Vermoedt u dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit? Dan is het slim om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, dan moet de hele nalatenschap volgens bijzondere regels worden afgewikkeld.

Voordeel:

Eventuele schulden hoeft u niet uit eigen zak te betalen.

Nadeel:

Beneficiair aanvaarden is meer werk voor de erfgenamen en brengt wat extra kosten (griffierecht) met zich mee. Zij moeten meestal de wettelijke ‘vereffeningsprocedure’ volgen. Dat houdt in dat er eerst een boedelbeschrijving moet komen met een opsomming van alle schulden en het bezit in de nalatenschap. Wij kunnen u bij die boedelbeschrijving helpen. Vervolgens moeten de erfgenamen de schuldeisers aanschrijven en afbetalen. De rechter kijkt mee met deze ‘vereffening’. De vereffeningsprocedure is niet altijd nodig. De notaris kan u daar meer over vertellen.

Verwerpen erfenis

Verwerpt u een erfenis? Dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen fotoboeken of brieven. U bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Redenen om te verwerpen kunnen zijn:

  • de nalatenschap bevat meer schulden dan vermogen;
  • u wilt niets te maken hebben met de nalatenschap;
  • u heeft ruzie met de andere erfgenamen.

Wie krijgt uw erfdeel als u verwerpt?

  • bij een testament: uw erfdeel gaat naar de andere erfgenamen in het testament (tenzij er in het testament iets anders staat);
  • zonder testament: uw erfdeel gaat naar de wettelijke erfgenamen na u. Bijvoorbeeld uw kinderen als u die heeft. Uw meerderjarige kinderen kunnen de erfenis ook verwerpen. Voor minderjarigen werkt het anders. Zie hiervoor het onderstaande kopje over minderjarigen.

Termijn voor aanvaarding

Er is geen wettelijke termijn om te beslissen of u wilt aanvaarden en hoe, tenzij er minderjarige erfgenamen zijn. De meeste erfgenamen nemen de beslissing binnen drie maanden na het overlijden. Dan weten ze ongeveer hoeveel er op de bankrekening staat, of er (veel) schulden zijn en of de bezittingen en het vermogen opwegen tegen de schulden. Eventuele schuldeisers kunnen hun geld pas na drie maanden opeisen.

Hoe geeft u uw keuze door?

Wilt u een erfenis zuiver aanvaarden? Dan ondertekent u een verklaring van aanvaarding bij de notaris.
Wilt u beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dan legt u een schriftelijke verklaring af bij de rechtbank. Dit kunt u met een volmacht via uw notaris regelen. Dan hoeft u zelf niets bij de rechtbank te regelen. Voor een verklaring bij de rechtbank betaalt u griffierechten. Onze kosten kunt u hier downloaden

U kunt het een en ander ook zelf regelen op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Erfenis-aanvaarden-verwerpen. Ook dan zijn er griffierechten verschuldigd.
Er is dan geen tussenkomst van een notaris nodig. Het nadeel hiervan is dat u geen advies krijgt voor uw situatie.

Minderjarige erfgenamen

Een minderjarige erfgenaam kan alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen. Op die manier kan het kind ook niet opdraaien voor eventuele schulden. Voor verwerping is toestemming van de kantonrechter nodig. Zijn wettelijk vertegenwoordiger regelt dit. Heeft de wettelijk vertegenwoordiger na drie maanden niets laten weten? Dan is de aanvaarding automatisch beneficiair.