Telefoon: (0180) 399 211


Adres: Raadhuisplein 19
2914 KM Nieuwerkerk a/d IJssel

Schenken

U kunt op verschillende manieren een schenking doen.

Schenking  in contanten

Indien u niet meer dat het jaarlijks door de Nederlandse overheid vrijgestelde bedrag schenkt (voor 2018 € 5.363,00 bij kinderen) en dit rechtstreeks naar uw kinderen overmaakt, is er geen akte nodig.
Indien u echter speciale clausules wilt, kunt u beter, alvorens u de schenking doet, een akte van schenking bij ons kantoor laten opmaken.
U kunt daarbij denken aan onder meer de volgende clausules:

  • Uitsluitingsclausules:
    • Privé-clausule (harde): het geschonken bedrag valt niet in de gemeenschap van goederen bij uw kinderen, zodat bij echtscheiding van uw kind diens ex daar geen recht op heeft.
    • Privé-clausule met verzachting: zoals hiervoor, maar bij overlijden van een kind mag de schenking wel in de gemeenschap vallen, als het huwelijk door overlijden eindigt en er bijvoorbeeld kinderen zijn (uw kleinkinderen).
  • Bewind: bij 18 jaar is een kind volgens de wet meerderjarig en kan het kind over het geschonken bedrag beschikken. Als u dat te jong vindt, kunt u een bewindvoerder (zoals u zelf of een ander) benoemen die het geschonken vermogen beheert tot de door u bepaalde leeftijd. Meestal wordt voor 23 jaar gekozen.
  • Herroepingsmogelijkheid: u kunt in gevallen die u in de akte heeft laten opnemen de schenking terug draaien. Bijvoorbeeld bij faillissement van uw kind of als uw kind overlijdt zonder dat hij/zij kinderen heeft. Op deze manier voorkomt u dat het aan uw kind geschonken bedrag weer door u wordt terug geërfd en u eventueel over uw “eigen geld” erfbelasting moet betalen bij overschrijding van de vrijstelling.  
  • Inbreng: als u maar aan 1 kind schenkt en (nog) niet aan de andere kinderen, kunt u bepalen dat de schenking moet worden “ingebracht” in uw nalatenschap, zodat de kinderen bij uw overlijden uiteindelijk weer gelijk worden behandeld.

Schenkt u meer dan het wettelijk jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan is aangifte bij de belastingdienst verplicht en moet dit vóór 1 maart van het daarop volgende jaar.

Éénmalige grote schenking

U mag aan  uw kind eenmalig een groter bedrag schenken dat vrij is van schenkbelasting. Uw kind moet dan minimaal 18 jaar zijn en mag niet ouder zijn dan 40 jaar. Als uw kind ouder is dan 40 jaar, maar diens partner nog niet, dan kan er toch aan het kind geschonken worden door gebruikmaking van de leeftijd die de partner heeft.
Schenker en het kind moeten bij deze "grote" schenking aangifte doen bij de belastingdienst en daarbij beroep doen op de vrijstelling.
De eenmalige grote vrijstelling, door het kind vrij te besteden, is € 25.731,00 (jaar 2018).

Voor schenkingen van grotere bedragen is advies op maat noodzakelijk. Graag adviseren wij u daarin in een persoonlijk gesprek. Belt u ons voor een afspraak.

Schenking op papier

Een schenking op papier wordt vaak gedaan als er wel vermogen is, maar dit niet in contanten aanwezig is of men de contanten niet wil missen. Een schenking op papier is een schuldigerkenning aan de begiftigde. Deze moet bij notariële akte worden gedaan als het schuldig erkende bedrag pas bij overlijden opeisbaar moet zijn. Over het bedrag dat schuldig erkend wordt moet de schenker jaarlijks 6% rente aan de begiftigde betalen. Deze betaling dient ook daadwerkelijk gedaan te worden.

Voordeel van zo’n schenking is dat er bij overlijden van de schenker door de erfgenamen minder erfbelasting betaald hoeft te worden. Daarnaast kan de schenker de schuld voor de inkomstenbelasting in box III aftrekken, zodat deze schuld ook bij verblijf van schenker in een instelling in de zin van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) een rol speelt en er minder betaald hoeft te worden voor dat verblijf in die instelling. De begiftigde dient de vordering in box III op te geven. De betaalde rente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.